Mer energivennlig / miljøriktig oppvarming og ventilasjon

Skal vi nå lavutslippssamfunnet må vi utnytte både energi, materialer og andre ressurser mest mulig effektivt. Da må vi ha økt samspill mellom bygninger, energisystem og transport. Dette krever helhetlig planlegging, økt innovasjon og ny teknologi innenfor flere områder/sektorer.

På FN’s konferanse for miljø og utvikling i 1992 ble handlingsplanen Agenda 21 vedtatt. Den handler om en bærekraftig utvikling som favner både fattigdom og miljø. FN’s bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Se alle mål og delmål her.

Norge må gjøre noe med energiforbruket, og her kan også privatpersoner ta gode valg. Vi bil derfor bygge økologiske bygg i både materialbruk og energibruk.
Som en del av disse valgene hører også disse elementene med:
Naturlige sunne materialer
Kortreiste materialer
God planløsning med minst mulig overskuddsareal
God isolasjon
Lavt energiforbruk
Sunt inneklima, – huset skal puste

Alt dette tar Kompakthus høyde for i sin prioritering. Samtidig vil vi ha lavest mulig pris.

OPPVARMING: Fornybar energi og miljøvennlig oppvarming
Fyringsmetodene må heller ikke kreve for mye tid, må være effektive, fornybare og kreve lite ressurser eller en effektiv utnyttelse av ressursene

Krisetider kan komme
I Norge har vi vært utrolig bortskjemte med at samfunnet fungerer. Vi opplever lite strømbrudd sammenlignet med andre land og vannet renner trofast inn i huset.

Vi mener alle hus bør ha ulike energikilder. Strøm er en usikker kilde som lett kan settes ut av spill ved f.eks ekstremvær, ekstrem kulde eller terror.

Ulike fornybare og sikre energikilder
Solenergi
Jordvarme
Varmepumpe
Ved
Varmesentral/ fellesoppvarmingsanlegg for et større område

Vi utelukker heller ikke ved. Det finnes vedovner med høy effektivitet og svært lave utslipp. Man kan også bruke ved som et krisealternativ, med et annet alternativ i den daglige oppvarmingen.
(Se hva Enova skriver om støtte til miljøtiltak ved bygging av hus.)

Av alternativene vi vurderer er solcellepanel og svært effektive varmepumper. Dette vil gjøre langt mer enn å se bra ut på papiret: Kombinasjonen av varmepumper og solceller vil spare og produsere nok energi til å dekke samtlige leiligheters årlige varmtvannsbehov.
Enova har ulike støtteordninger dersom man velger fornybar energi også til større prosjekter som blokker eller et område med ulik bebyggelse. Som eksempel er Scandic Lerkendal er ett av verdens mest energieffektive hoteller. Her er det tenkt energisparing i både utbygging og drift.

Man kan faktisk også produsere mer energi enn man bruker. Her er Powerhouse Brattørkaia et eksempel. Det er kåret til Norges største nybygde plusshus. Det vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som blir brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget. For å oppnå dette er alt konstruert med tanke på lavt energibruk i drift. I tillegg vil bygget oppnå klassifiseringen Breaam Outstanding. (se nederst på siden om Breaam-klassifisering)

Ideer hvor energikilder har flerbruk
Man kan også tenke seg energikilder som har flerbruk. Om man bygger en varmevegg (varmluftsovn), kan man utnytte denne på mange måter. Den er husets kjerne og kan bli sentrum i familiens sosiale liv, – et samlingspuntk for varme kos, hvile og aktiviteter. Den kan tjene som skillevegg, der det kan finnes bakeovn, peis, brenneovn, en benk for hvile/ kos og kan kobles til varmtvannstanken. Den varmer også opp flere etasjer.
Denne holder lenge på varmen, har samtidig rask oppvarmingstid og mulighet for bruk av forskjellige energikilder. Her er varmekammer og varmeveksler. Oppvarmet luft sirkulerer rundt i huset i et lukket system og kommer tilbake til ovnen der den igjen varmes opp. Sittebenken er en del av det systemet.
Dette betyr at hele huset eller leiligheten samt varmtvannsregister varmes opp gjennom dette systemet.

Vi tenker oss også tidsmessige elektriske innretninger.

NATURLIG VENTILASJON/ HYBRID VENTILASJON: 

Reglene sier at den eneste boligen som er godkjent for naturlig ventilasjon, er tømmerhus. I andre hus pålegger staten ventilasjonsanlegg. Men nå bygges Norges første kontorbygg (i kombinasjon med forretninger og leiligheter) med naturlig ventilasjon, –  Gullhaug Torg 2A i Nydalen. Det er et imponerende på mange måter, – også et NULL-ENERGI-BYGG. Her kombinerer man velkjent teknologi på en ny måte. 

Helhetlig tankegang: Plasseringen tillater naturlig ventilasjon, lokal produksjon av energi og lavtemperaturvarme og -kjøling.  Her gjøres det tiltak over hele fjøla for å oppnå ønsket energi- og effektresultat.

Det må en rekke teknologiske innovasjoner til, blant annet materialer som magasinerer varme og kjøling, og vinduer som åpnes automatisk avhengig av temperatur og CO2-innhold i luften som gjør at frisk luft kommer inn i lokalene uten å skape uønsket trekk.

Kombinasjonsbygget er økonomisk bærekraftig, og svarer på myndighetenes krav om å utnytte ressursene effektivt. Det skal redusere bruken av CO₂ med minst 50 prosent og oppfylle klimamål med løsninger innen arkitektur, materialer og transport. Det er tre tekniske løsninger i ett bygg: Én for forretningsdelen, én for kontordelen og én for leilighetene. Dessuten har de en hybrid ventilasjonsløsning for leilighetene som ikke er brukt tidligere, og en høy ambisjon om energieffekt og lave klimagassutslipp. Noen mener at klimaet i Norge ikke gjør hybrid ventilasjon egnet her.

Sintef skriver følgende i sin rapport: Den primære funksjonen til ventilasjon er å opprettholde tilfredsstillende luftkvalitet og termisk komfort. Tilførsel av frisk luft og fjerning av brukt luft kan enten skje ved bruk av mekaniske eller naturlige drivkrefter, eller ved en kombinasjon av disse. Ventilasjonsanlegg der både naturlige og mekaniske drivkrefter brukes bevisst kalles gjerne hybrid ventilasjon.

Konvensjonell mekanisk balansert ventilasjon er ofte komplekse anlegg som er kostbare å installere og drifte. Såkalt ”Sick Building Syndrom” (SBS) har også ofte blitt assosiert med mekanisk ventilerte bygg, og særlig de med luftkondisjonering (mekanisk kjøling). Som en motreaksjon på dette, har det de siste årene blitt prosjektert og bygget en rekke skole- og kontorbygg med naturlig ventilasjon. Fordelene med naturlig ventilasjon er at de er enklere og mer robuste enn konvensjonelle mekaniske anlegg, men de
har problemer med liten kontroll over luftmengdene, noe som ofte fører til over- eller underventilasjon. Dette fører periodevis til dårlig luftkvalitet, dårlig termisk komfort og høyt energiforbruk til oppvarming.
Hybrid ventilasjon er et kompromiss mellom naturlig ventilasjon og mekanisk ventilasjon, der man forsøker å utnytte de positive sidene ved begge systemer. Målet med hybrid ventilasjon er å minimere
energibruken, men allikevel opprettholde akseptabel luftkvalitet og termisk komfort.

Se gjerne også artikler publisert av Tidsskriftet NORSK VVS:
1. Fordeler og ulemper med hybrid ventilasjon
2. Eksempler på bygg med hybrid ventilasjon 
3. Kontrollstrategier for hybrid ventilerte bygg 
4. Prosjekteringsverktøy for hybrid ventilasjon 

GRØNN BYGGALLIANSE I NORGE
er en non-profit medlemsforening for virksomheter fra hele bygge- og eiendomssektoren. De har som formål å være den viktigste norske katalysatoren for en bærekraftig bygg- og eiendomssektor – for og med næringen. Visjonen er å utvikle norsk bygg- og eiendomssektor slik at hensyn til miljø og bærekraft skal bli det selvfølgelige valget. Her kan du lese deres HANDLINGSPLAN for 2019. 

Vi syns de jobber med 5 viktige temaer: 

  1. Reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning
  2. Avfall og ressursbruk
  3. Biologisk mangfold
  4. Helse og velvære
  5. Livskvalitet og verdi for samfunnet

Vår påvirkning: Bærekraftig utvikling må bli naturlig. Grønn Byggallianse’s modell for endring viser at endringen må skje på fire nivåer  – hos fagfolk, i bedrifter, steder (byer og områder) og byggesektoren (samfunnet) som helhet. Her vil Kompakthus AS bidra med sin del.

Vi søker å knytte oss til ressursforeninger som Grønn Byggeallianse for å sikre kontakt med det nyeste innenfor miljø og bærekraft slik at vi kan bidra på best mulig måte. 

Andre samarbeidspartnere innenfor bygg og miljø:

World Green Building Council (WGBC) – globalt nettverk i 70 land (Jobber med FN’s bærekraftmål)
ENOVA
SINTEF  
FutureBuilt
Pådriv – bærekraftig områdeutvikling
Bygg21
RIF
Finans Norge

Støtteordninger: Enova støtter energitiltak i store byggeprosjekter også. Se her.

BREEAM-sertifisering er en klassifisering forbeholdt bygg som tilfredsstiller de aller høyeste krav til miljø og energieffektivitet i alle ledd – fra planlegging til vedlikehold. Dette må prege bygget fra kjeller til tak. (Eksempel: Powerhouse Brattørkaia)

Vi sikter mot å bygge hus som vil kvalifisere seg til denne sertifiseringen.
Les mer om BREEAM og BREEAM-NOR

Illustrasjon: Enova SF (brukt etter tillatelse 28.06.2019)