Staten, alle bransjer og privatpersoner har et ansvar

Det er umulig å gå glipp av at vi er på full fart inn i et menneskeskapt klimaskifte som får store konsekvenser for våre liv. Vi trenger derfor verdier og prinsipper som fremmer en bærekraftig fremtid. Her må vi alle ta ansvar på våre ulike myndighetsområder.

Byggesektoren: Det er nå kjent at byggsektoren har en nøkkelrolle i å bidra til å dempe de globale klimagassutslippene. I Europa er bygging og bruk av bygninger ansvarlig for 42% av det endelige energiforbruket, 35% av klimagassutslippene og mer enn 50% av alt utvunnet materiale (European Commission, 2011). Med denne erkjennelsen, fremmet Europakommisjonen i 2011 følgende ambisjoner i veikartet for et ressurseffektivt Europa:

 ‘Innen 2020 skal renovering og bygging av bygninger og infrastruktur gjøres på høyt ressurseffektivitetsnivå. Livssyklus-tilnærmingen vil bli brukt mye; alle nye bygninger vil være tilnærmet null energi og svært materialeffektive, og retningslinjer for renovering av eksisterende bygningsmasse vil være på plass slik at de blir kostnadseffektivt pusset opp med en hastighet på 2% per år. ‘

Et viktig instrument for å oppnå denne ambisjonen er direktivet om energiprestasjoner i bygninger (EPBD, direktiv 2002/91 / EF). Direktivet har som mål å forbedre energieffektiviteten i bygninger og oppmuntre til renovering av bygninger. I 2020 krever det at alle nybygg skal være ‘nesten null energi’ i driften. Direktivet fremmer også kostnadseffektivt renoveringsarbeid, innfører en smarthetsindikator for bygninger, forenkler inspeksjonen av varme- og klimaanlegg, og fremmer elektro-mobilitet ved å sette opp et rammeverk for parkeringsplasser for elektriske kjøretøy.

Det er en skam at store deler av byggebransjen fortsetter med «stort økonomisk overskudd» som verdi og ikke vår felles helhet, jorden, miljøet, estetikk og mennesker. Vi kan fortsatt lese artikler og undersøkelser som sier at Byggebransjen er en miljøversting. Den står fortsatt for 40% av alt avfall. Det er synd, men de gode nyhetene er at mange har begynt å ta tak, heldigvis. Vi mener forøvrig at alt avfall kan gjenvinnes.

Alle må ta ansvar:
Kompakthus tar ansvar og vi oppfordrer nasjoner, kommuner, private bedrifter og enkeltpersoner til å gjøre det samme. På denne hjemmesiden finnes det ulike tips relatert til det vi jobber med: Hvordan vi bor!

Valg av hvor boligen ligger (kan sykle til stasjonen), hvordan den er utformet, hva den inneholder, hva den er bygd av, omgivelsene – ALT dette og mye mer tar vi høyde for for å forebygge og hindre menneskeskapte klimaendringer. 

Her velger vi noen sitater fra «The Earth Charter» (finnes i sin helhet under fliken VERDIER) som vi som byggebransje syns er viktig og vil forholde oss til: 

«For å komme videre må vi erkjenne at menneskeheten er en stor familie på tross av forskjellige kulturer og livsstiler – og en verden med et felles mål. Vi må stå sammen for å skape et bærekraftig verdenssamfunn, bygd på respekt for naturen, globale menneskerettigheter, økonomisk rettferdighet og fred. For å nå disse målene er det absolutt nødvendig at vi, menneskene på jorden, tar ansvar for hverandre, for verdenssamfunnet og kommende generasjoner
«Å beskytte jordens vitalitet, mangfold og skjønnhet er et felles ansvar.» «Valget er vårt: å samarbeid på verdensbasis for å verne om Jorden og hverandre – eller å risikere vår egen utryddelse og ødelegge det biologiske mangfoldet. Grunnleggende endringer er nødvendige når det gjelder våre verdivalg, institusjoner og måter å leve på. Vi må innse at når grunnleggende behov er dekket, dreier menneskelig utvikling seg om å være mer – ikke å eie mer.
«Alle har ansvar for å sikre menneskehetens nåværende og framtidige eksistens. Menneskelig solidaritet og slektskap med alt som lever styrkes når vi lever med respekt for alt liv, takknemlige for livets gave, og med ydmykhet i forhold til menneskets plass i naturen
(«The Earth Charter» s.1)
Ta vare på menneskeheten gjennom forståelse, innlevelse og kjærlighet
– Akseptere at med retten til å eie, kontrollere og bruke naturressurser, følger også plikten til å forhindre skader på miljøet og å beskytte folks rettigheter.

– Erkjenne at med økt frihet, kunnskap og makt følger økt ansvar for å arbeide for det som gagner alle.
– Sørge for sosial og økonomisk rettferdighet, som gjør alle i stand til å skape et trygt og meningsfullt liv som også tar hensyn til miljøet.
Ta vare på jordens rikdommer og skjønnhet for nåværende og framtidige generasjoner
– Erkjenne at hver generasjons frihet til å handle bør ses i lys av neste generasjoners behov.

– Overføre til kommende generasjoner, verdier, tradisjoner og institusjoner som støtter en langsiktig planlegging av jordens menneskelige og økologiske samfunn.
– Innføre bærekraftige utviklingsplaner og forskrifter på alle plan som gjør at miljøet tas vare på og rehabiliteres.
«- Gjennomføre tiltak for å forhindre at miljøet blir utsatt for alvorlig eller uopprettelig skade……..»

«- Forhindre forurensning av noen del av miljøet…..» («The Earth Charter» s.2)
«Innføre produksjons- og forbruksmønstre og gjenvinningsmåter som opprettholder jordas regenererende evne, menneskerettigheter og trivsel i nærmiljøet.
Redusere, gjenbruke og resirkulere råstoffer som er anvendt i produksjon og forbruk, og sørge for at gjenvinnbart avfall blir tatt opp i det økologiske systemet.

– Handle med forsiktighet og effektivitet ved bruk av energi, og stole mer på fornybare energikilder som sol- og vindenergi.
– Fremme utvikling, tilpassing og overføring av miljøvennlig teknologi.
– Inkludere alle miljømessige og sosiale kostnader i salgsprisen, og bevisstgjøre kundene til å gjenkjenne produkter som setter de høyeste sosiale og miljømessige standarder.»
«- Innføre måter å leve på som understreker livskvaliteter, og tilstrekkelig, men moderate materiell levestandard
«- Gjenkjenne og bevare tradisjonell kunnskap og åndelig visdom i alle kulturer som bidrar til å bevare miljøet og menneskers trivsel.»

«- Sikre at all handel støtter fornuftig bruk av ressurser, beskyttelse av miljøet og bedre arbeidsbetingelser.» («The Earth Charter» s.3)
«- Styrke lokalsamfunnet, og gjøre det i stand til å beskytte miljøet
(«The Earth Charter» s.4)
VEIEN FRAMOVER
«Dette krever forandring i måten og tenke og handle på. Det krever at vi erkjenner vår globale, gjensidige avhengighet og universelle ansvar. Vi må kunne forestille oss en bærekraftig måte å leve på, lokalt, nasjonalt, regionalt og globalt.»
«Representanter for kunst og vitenskap, kirken, utdannelsesinstitusjoner, media, næringsliv, private og offentlige organisasjoner, samt regjeringer – alle må bli bedt om å delta i et kreativt lederskap. Samarbeid mellom offentlige og private organisasjoner samt næringsliv er viktig for å oppnå en effektiv styring.»
«La oss bli husket for at vi skapte et nytt livsgrunnlag, en handlekraftig måte å løse samfunnsproblemene og oppnå et bærekraftig samfunn på……..»
(«The Earth Charter» s.5)
(Uthevingene har vi lagt til)

Nyt hjemmesiden med alle tipsene vi har og gå og kjøp leilighet som er bygd ut ifra disse prinsippene.