Verdier

Vi samarbeider med naturen!
Dette betyr:

Hun skal også leve….

Vår fremtid er avhengig av at vi gjennomfører et grønt taktskifte – i tempo, verdigrunnlag og i måten vi samhandler med naturen på. Dette gjelder også byggebransjen. Det tar vi høyde for, og har utarbeidet vårt verdigrunnlag.

Vi tilkjennegir den indre verdien i alt levende med omsorg og respekt både for mennesket og jorda som konsekvens. Å ta valg på naturens premisser skaper i seg selv vakre omgivelser og resulterer i bærekraftig utvikling.

Som fundament i firmaets beslutningsprosesser ligger verdier som ivaretar naturen samt globale, etiske og helhetlige interesser. Vi samstemmer med Bill Clinton i uttrykket: «Vi er alle i samme båt» som betyr at alle mennesker og hele kloden sitter sammen i en båt. Alle valg vi tar får derfor konsekvenser for de andre.

For oss ligger det i dette f.eks en sterk miljøprofil som inkluderer innovative miljøboliger, valg av naturmaterialer som tre og naturnære og miljøvennlige byggeteknikker, bevaring av dyrkbar jord, bruk av fornybar energi og miljøvennlig håndtering av avfall som ivaretar og forebygger ren jord, luft og vann.

Husene passer inn i det naturlige miljøet på stedet. De skal «blende inn» i naturen, ikke motsatt.

Vi bevarer dyrkbar jord og velger derfor andre områder til våre tomter

Husene planlegges slik at det blir et samspill med naturen der livsstilen i husene blir en ressurs til området omkring

Bruk av bærekraftige energikilder som sol, luft og vann.

Gjenbruk – vi bruker materialer fra gamle hus som en del av vår stilart

God arealutnyttelse og kompakt livsstil er en energisparer samt at hver boenhet tar lite areal fra naturen.

Kompostering blir en integrert del av den livsstilen husene skaper.

Utearealene planlegges utfra tenkning fra permakultur, der komposteringen blir en ressurs.

Inne-arealene planlegges også med planter der kompostering er en integrert del.

Vi bruker pustende naturmaterialer i størst mulig grad, altså tre!

Oppvarming skjer ved fornybare energikilder, – som sol og ved

Vi oppmuntrer til å minimere søppel, og bruker mest mulig av dette som ressurs i kompost og energiutvinning.

Kompakthus AS tenker også globalt og vil bruke sine overskuddsressurser til miljø, bærekraft og økologisk landbruksutvikling i den tredje verden.

En kjent afrikaner sa: “My dream is to have my mother continent, Africa, show the whole world how to live in natural abundance, how to be resilient, and how we can all live in harmony with nature and each other.” Vi vil støtte prosjekter som arbeider for dette.

Se også UN Sustainable Development Goals in Practice

Fire overordnede utfordringer: Her har de valgt ut noen av FN’s bærekraftmål der arkitekter kan ha innflytelse.

3 av prinsippene under «UN Global Compact Ten Principles» handler om miljø. De sier:

Bedrifter bør

7. støtte en forsiktig tilnærming til miljøutfordringer;
8. ta initiativ til å fremme et større miljøansvar og
9. oppmuntre til utvikling og diffusjon av miljøvennlige teknologier.

Vi støtter og vil praktisere dette i Kompakthus AS.

An Architecture Guide to the UN17 Sustainable Development Goals er et dokument som er laget i partnerskap mellom Institutt for Byggekunst og Teknologi (KADK), Arkitekturforeningen og UIA’s Commission on the UN Sustainable Development Goals med støtte fra Deyers Fond.  Det er også interessant lesning mht verdier.

Organisasjonsnummer Kompakthus AS: 923 319 204